Mijn winkelwagen
€ 0,00 (0 items)
 

Algemene leveringsvoorwaarden

I ALGEMENE BEPALINGEN
1. Westbrabantse Handelsmaatschappij, Remote Control Parts, Remote Control Repairs, Pompnodig en Ballastpomp zijn handelsnamen van Westbrabantse Handelsmaatschappij vof, gevestigd aan de Industrieweg 20 te (4794 SX) Heijningen, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 20118966.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Westbrabantse Handelsmaatschappij vof, hierna te noemen WBH, opgestelde aanbiedingen en tussen haar en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten. Zij zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten. Toepassing van door de opdrachtgever ingeroepen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. In deze voorwaarden wordt verstaan onder het werk: het totaal van de overeengekomen werkzaamheden (inclusief eventueel ontwerp) en/of leveringen.

II AANBOD
4. Alle aanbiedingen van WBH zijn vrijblijvend.
5. In het geval opdrachtgever aan WBH informatie verstrekt, mag WBH uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan en zal WBH haar aanbieding daarop baseren.

III TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
6. Indien het aanbod van WBH wordt aanvaard, komt de overeenkomst eerst tot stand op het moment dat WBH:
– hetzij de aanvaarding binnen een redelijke termijn bevestigt,
– hetzij met de uitvoering van het werk aanvangt.
7. WBH kan niet eerder gehouden worden met de uitvoering van het werk aan te vangen dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in haar bezit zijn en zij de overeengekomen (termijn)betaling heeft ontvangen.

IV UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
Verplichtingen van WBH
8. WBH neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing verklaarde voorschriften in acht. Eventuele financiële gevolgen van wijzigingen in de voorschriften tussen de datum van het aanbod en de oplevering van het werk zullen als meerwerk worden verrekend.
9. In de daarvoor in aanmerking komende gevallen instrueert WBH de opdrachtgever of de door deze aangewezen personen betreffende het in werking stellen en bedrijfsvaardig houden van het opgeleverde werk. Omvang, datum, aanvang en tijdsduur van bedoelde verplichtingen worden naar redelijkheid door WBH bepaald.
10. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan instructies, adviezen en informatie die niet direct betrekking hebben op het werk.

Verplichtingen van de opdrachtgever
11. De opdrachtgever zorgt ervoor dat WBH het werk binnen de normale werktijden van WBH kan verrichten, onder condities die voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften, en dat WBH bij de uitvoering van het werk tijdig de beschikking krijgt over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen) en als het werk op locatie plaatsvindt over de benodigde voorzieningen.
12. De opdrachtgever draagt ervoor zorg dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van WBH behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging als bedoeld in dit artikel ontstaat, dient de opdrachtgever WBH hiervan terstond schriftelijk in kennis te stellen.
13. Indien de aanvang en de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is (zoals o.a. bedoeld in artikel 12), dient de daaruit voor WBH voortvloeiende schade door de opdrachtgever te worden vergoed.
14. De opdrachtgever draagt zorg voor het tijdig aanwezig zijn van adequate en veilige hulpwerktuigen en voor de bereikbaarheid van de plaats van uitvoering van het werk, alsmede voor de geschiktheid van de toegangswegen tot de plaats van het werk.
15. De opdrachtgever draagt het risico voor schade aan en verlies van materialen, onderdelen of gereedschappen die op het werk zijn aangevoerd.
16. De opdrachtgever staat WBH toe naamsaanduidingen en reclame op het werkterrein of aan het werk aan te brengen.

V INHOUD VAN DE OVEREENKOMST
Levertijd / uitvoeringsperiode
17. Een opgegeven uitvoeringsperiode of levertijd in indicatief. Overschrijding van de uitvoeringsperiode of levertijd geeft opdrachtgever in geen geval recht op ontbinding of schadevergoeding. Bij overschrijding van de indicatieve levertijd zal WBH in overleg treden met de opdrachtgever.

Prijzen
18. Door WBH opgegeven prijzen gelden af fabriek, exclusief vracht, verpakking, assurantie, en exclusief omzetbelasting en eventueel door de overheid te heffen rechten of belastingen dan wel andere heffingen.
19. Indien na de datum van aanbieding één of meer kostprijsfactoren, waaronder materialen, hulpmiddelen, onderdelen, grondstoffen, lonen en overheidslasten, een verhoging ondergaan, ongeacht of deze bij de aanbieding voorzienbaar was, is WBH gerechtigd de aangeboden dan wel de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
20. Indien WBH bijstand verleent bij montage, dan wel montagewerkzaamheden verricht die niet in de opdracht zijn begrepen, zullen, tenzij anders overeengekomen, deze montagewerkzaamheden op basis van het bij WBH gebruikelijke uurtarief als meerwerk aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
21. Indien de montage wordt uitgevoerd op basis van uurtarief zullen daarnaast de kosten van vervoer van personeel en gereedschappen alsmede de kosten van levensonderhoud, voor zover personeel van WBH in verband met de montagewerkzaamheden genoodzaakt is elders dan in hun woonplaats te verblijven, aan de opdrachtgever worden doorberekend. Tenslotte zullen eventuele uitgaven ter zake het gebruik van gereedschappen welke niet geacht kunnen worden te behoren tot de normale uitrusting van de bij de werkzaamheden betrokken monteurs, aan opdrachtgever worden doorberekend.

Verrekening van meer- en minderwerk
22. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:
– in geval van wijzigingen in het ontwerp, de specificaties of het bestek;
– in geval van afwijkingen van de bedragen van stelposten en van verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden;
– in gevallen als in deze voorwaarden bepaald.
23. Verrekening van het meerwerk geschiedt ineens bij het verschijnen van de eerstvolgende betalingstermijn. Is geen termijnbetaling overeengekomen dan na de voltooiing van het werk, dan zal opdrachtgever de prijs van het meerwerk op eerste verzoek van WBH voldoen.

Oplevering
24. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:
– hetzij wanneer WBH aan de opdrachtgever kennis heeft gegeven dat het werk voltooid, beproefd en bedrijfsklaar is en deze het werk heeft goedgekeurd;
– hetzij wanneer uiterlijk acht dagen zijn verstreken nadat WBH schriftelijk aan de opdrachtgever heeft verklaard dat het werk voltooid is en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn goed te keuren dan wel te aanvaarden;
– hetzij wanneer de opdrachtgever het werk (vroegtijdig) in gebruik neemt, met dien verstande, dat door (vroegtijdige) ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.
25. Kleine gebreken die kunnen worden hersteld binnen de garantietermijn en die het functioneren van het werk niet beïnvloeden, zullen de oplevering niet in de weg staan.
26. Oplevering ontslaat WBH van alle aansprakelijkheid voor gebreken die de opdrachtgever op dat tijdstip redelijkerwijs had moeten ontdekken.
27. Als gevolg van de oplevering gaat het risico voor het werk over van WBH naar de opdrachtgever.

Onderzoeksplicht en klachtplicht
28. De opdrachtgever is gehouden het werk op het moment van (op)levering te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de gestelde eisen die daaraan in het normale handelsverkeer worden gesteld.
29. Zichtbare gebreken dienen binnen vijf werkdagen na (op)levering schriftelijk bij WBH te worden gemeld.
30. Niet zichtbare gebreken behoren binnen vijf dagen na ontdekking schriftelijk aan WBH te worden gemeld.
31. De melding als bedoeld in artikelen 29 en 30 dient gepaard te gaan met een gedetailleerde beschrijving van het vermeende gebrek.
32. Opdrachtgever kan op een gebrek in het werk/de prestatie geen beroep meer doen als hij niet binnen de in artikelen 29 en 30 genoemde termijnen schriftelijk heeft geklaagd.
33. WBH dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Indien tijdig wordt gereclameerd en indien de reclames naar het oordeel van WBH juist zijn, zal WBH de tekorten of gebreken binnen redelijke termijn herstellen c.q. het geleverde vervangen. De opdrachtgever blijft echter verplicht tot betaling en nakoming van op haar rustende verplichtingen. Indien komt vast te staan dat er een reclame niet gegrond is dan komen de daardoor van de zijde van WBH opgekomen kosten, waaronder de onderzoekskosten, voor rekening van de opdrachtgever. Indien niet tijdig wordt gereclameerd of indien de opdrachtgever het door WBH geleverde in gebruik heeft genomen, wordt het geleverde geacht deugdelijk te zijn (op)geleverd.

Overmacht
34. Met overmacht worden de omstandigheden bedoeld waarmee WBH bij het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs geen rekening behoefde te houden en die zij ook niet kende. Hieronder worden mede verstaan het niet voldoen door leveranciers van WBH aan hun verplichtingen, transportmoeilijkheden, brand, stakingen of werkonderbrekingen, verlies van de te verwerken onderdelen, import- of handelsbeperkingen.
35. In geval van overmacht is WBH bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van het werk voor ten hoogste zes maanden te schorsen, hetzij het werk in onvoltooide staat te beëindigen, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Alle tot dan toe door WBH gemaakte kosten zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.
36. Indien er sprake is van overmacht en nakoming blijvend onmogelijk is en indien sprake is van een tijdelijke overmachtssituatie die meer dan 6 maanden heeft geduurd, is opdrachtgever in die gevallen bevoegd de overeenkomst te ontbinden voor het deel va de verplichtingen dat nog niet is nagekomen door WBH.

Ontbinding
37. Onverminderd de haar verder toekomende rechten is WBH bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling, hetzij de uitvoering van het werk te schorsen, hetzij het werk in onvoltooide staat te beëindigen, indien de opdrachtgever:
– surseance van betaling heeft aangevraagd of deze aan hem is verleend;
– in staat van faillissement is verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend;
– in de nakoming van een verplichting is tekortgeschoten, dan wel het voor WBH voorzienbaar is dat hij daarin zal tekortschieten.
38. Alle vorderingen die WBH in deze gevallen op de opdrachtgever mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

Opzeggen of annuleren van de overeenkomst
39. Behoudens instemming door WBH, is opdrachtgever niet bevoegd om de overeenkomst (gedeeltelijk) op te zegge of te annuleren.
40. In het geval WBH instemt met opzegging c.q. annulering, is opdrachtgever een direct opeisbare vergoeding verschuldigd ter hoogte van de overeengekomen prijs minus de besparingen die voor WBH uit de opzegging c.q. annulering voortvloeien.

Rechten van intellectuele eigendom
41. WBH draagt bij de uitvoering van het werk geen intellectuele eigendomsrechten over aan opdrachtgever.
42. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt WBH aangemerkt als respectievelijk maken, ontwerper of uitvinder van het in het kader van de overeenkomst tot stand gebrachte werk.
43. De opdrachtgever vrijwaart WBH voor alle aanspraken van derden ter zake van schade die krachtens deze voorwaarden voor rekening van de opdrachtgever blijven, met inbegrip van schade als gevolg van inbreuken op intellectuele en industriële eigendomsrechten.

VI BETALING
Betaling
44. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt betaling binnen 30 dagen na factuurdatum op het door WBH aan te wijzen rekeningnummer.
45. Betaling van meerwerk dient te geschieden binnen 30 dagen nadat dit aan de opdrachtgever in rekening is gebracht, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
46. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is WBH gerechtigd zonder enige ingebrekestelling een rente ad 1% per maand, zomede alle door haar gemaakte kosten tot inning van de koopprijs c.q. aanneemsom, in rekening te brengen, onverminderd haar verder toekomende rechten. WBH kan ervoor kiezen de buitengerechtelijke kosten forfaitair te bepalen op 15% van het te vorderen bedrag.
47. Een door de opdrachtgever gedane betaling strekt in de eerste plaats in mindering op alle verschuldigde kosten en rente en tenslotte in mindering op de vorderingen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op latere rekeningen.

Eigendomsvoorbehoud
48. WBH blijft de eigenaar van alle door haar geleverde en/of door haar voor de opdrachtgever gehouden zaken (zoals materialen en onderdelen) zolang de opdrachtgever niet heeft voldaan aan haar betalingsverplichtingen jegens WBH in de ruimste zin des woord, zulks met inbegrip van hetgeen de opdrachtgever in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen uit hoofde van enige overeenkomst aan WBH verschuldigd mocht worden.

VII GARANTIE
49. Binnen de grenzen van de volgende bepalingen garandeert WBH de deugdelijkheid van de door haar geleverde materialen gedurende twaalf (12) maanden na (op)levering, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
50. Gebrekkige materialen zullen kosteloos worden vervangen. Eventuele reis-, verblijf- en arbeidskosten komen evenwel volledig voor rekening van opdrachtgever. Ter zake door WBH uitgevoerde reparatie- of revisiewerkzaamheden wordt na oplevering gedurende zes maanden garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering der opgedragen bewerkingen.
51. De garantieverplichting genoemd in artikel 50 strekt zich slechts uit tot gebreken die ten tijde van de oplevering redelijkerwijs niet waarneembaar waren en die zich vertonen onder normale bedrijfsomstandigheden en bij een juiste wijze van gebruik van het werk. Zij strekt zich niet uit tot gebreken die het volg zijn van onvoldoende onderhoud door de opdrachtgever, veranderingen aangebracht zonder schriftelijke toestemming van WBH of door de opdrachtgever uitgevoerde reparaties dan wel normale slijtage of gebreken als gevolg van ondeugdelijke nakoming van door opdrachtgever voorgeschreven hulppersonen, schade veroorzaakt door gebreken in de door opdrachtgever verstrekte informatie en/of schade veroorzaakt door gebreken of ongeschiktheid van zaken die afkomstig zijn van opdrachtgeven da wel door hem zijn voorgeschreven.
52. Om zich op de rechten voortvloeiend uit artikel 50 te kunnen beroepen dient de opdrachtgever WBH:
– onverwijld schriftelijk van de geconstateerde gebreken in kennis te stellen;
– aannemelijk te maken dat de gebreken moeten worden toegeschreven aan de minder goede hoedanigheid of gebrekkige uitvoering van het werk dan wel – indien en voor zover het ontwerp van het werk van WBH afkomstig is – het rechtstreekse gevolg zijn van een verwijtbare fout van WBH;
– alle medewerking te verlenen om WBH in staat te stellen de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen.
53. De ingevolge de garantieverplichting door WBH vervangen gebrekkige onderdelen worden haar eigendom.
54. Indien naar het oordeel van WBH de kosten van herstel in geen verhouding staan tot het belang van de opdrachtgever bij herstel, heeft de opdrachtgever recht op schadevergoeding.

VIII AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING
55. Met inachtneming van artikelen 49 tot en met 54 is WBH gehouden haar contractuele verplichtingen na te komen indien er sprake is van een toerekenbare tekortkoming.
56. De verplichting van WBH tot het vergoeden van schade is beperkt tot het bedrag dat door haar verzekering wordt gedekt.
57. In het geval WBH om welke reden dan ook geen beroep toekomt op artikel 56, is de verplichting tot het vergoeden van schade beperkt tot maximaal 50% de tegenprestatie die de opdrachtgever uit hoofde van de door WBH verrichte werkzaamheden verschuldigd is.
58. De in artikelen 56 en 57 opgenomen beperkingen gelden niet, indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van WBH.
59. WBH is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder onder meer wordt verstaan: gederfde winst, productieverlies, stagnatieschade, boetes, reis- en verblijfkosten.
60. De rechtsvordering tot schadevergoeding of tot herstel van de opdrachtgever jegens WBH ingevolge deze voorwaarden, vervalt door verloop van één jaar nadat de opdrachtgever ter zake heeft geprotesteerd.

IX Toepasselijk recht en bevoegde rechter
61. Het Nederlands recht is van toepassing. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
62. Alle geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda.